من‌خوب‌من

امروز به خودت یکم تحرک و ورجه وورجه هدیه بده