من‌خوب‌من

اگر داری این را میخوانی امیدوارم بدونی چه انسان فوق العاده ای هست (حتی اگر خودت همیشه اینطوری حس نمی کنی)