من‌خوب‌من

چیزهایی که ما را می ترسانند از چیزهایی که به ما زخم می زنند بیشتر هستند. ما در تخیلاتمان بیشتر از واقعیت رنج می بریم.