من‌خوب‌من

امروز توجه داشته باشید که اعلان های گوشیت چه احساسی در شما ایجاد می کنند. اعلان های گوشی ات را برای مواردی که باعث حواس پرتی بی مورد شما می شوند وایجاد استرس می کنند، خاموش کنید.