درس ۱: چگونه در این دنیای پر هرج و مرج زندگی آرامی داشته باشیم؟

ما خیلی مراقب این نیستیم که زندگی آرامی داشته باشیم. اضطراب و تشویش در واقع چیز عجیبی نیست جز اعتراض منطقی مغز خشمگین ما به اینکخ داریم بیش از حد به خوردش می دهیم.


درس ۱: چگونه در این دنیای پر هرج و مرج زندگی آرامی داشته باشیم؟
۱۵+ ۱۵-من خوب من