درس ۳: چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم؟

همیشه از ترس اینکه مثل یک احمق به نظر بیاییم از حلقه امن خودمان خیلی دور نمی شویم و متاسفانه بیشتر اوقات بهترین فرصت های زندگی مان را اینگونه از دست می دهیم


درس ۳: چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم؟
۱۵+ ۱۵-من خوب من