درس ۸: هفت روش برای مراقب از سلامت روان و ذهن در مواجه با بیماری کرونا

اگر نمی دانید که چگونه می توانید با هجوم اخبار، اعصاب خردی، نگرانی و ترس از بیماری کرونا روبرو شوید، تنها نیستید. در این برنامه ۷ روش مفید برای مراقب از سلامت روان در مواجه با شیوع کرونا بیان شده است.


درس ۸: هفت روش برای مراقب از سلامت روان و ذهن در مواجه با بیماری کرونا
۱۵+ ۱۵-من خوب من