فانوسی به بزرگی یک خانه با صدای امید زندگانی

این داستان زیبا به توصیف جشن وساک که یکی از آیین های سریلانکا است اشاره می کند. جشن وساک یادآور سه اتفاق مهم در زندگی بوداست. اولی، روزی که به عنوان شاهزاده سیدارتا گَوتاما به دنیا آمد، دومی روزی که به آگاهی رسید و بودا شد و سومی روزی که از دنیا رفت.


فانوسی به بزرگی یک خانه با صدای امید زندگانی
۱۵+ ۱۵-من خوب من