ساعتی که از کار افتاده بود

با صدای مریم نشیبا


ساعتی که از کار افتاده بود
۱۵+ ۱۵-من خوب من