کی دلش یک توپ قرمز می‌خواهد

با صدای مریم نشیبا


کی دلش یک توپ قرمز می‌خواهد
۱۵+ ۱۵-من خوب من