درس ۱۱: پیش گویی خود تحقق بخش چیست؟

پیش‌گویی خودانجام، نوعی از پیش‌بینی است که بعد از آنکه اعلام می‌شود خودش شرایطی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود همان پیش‌گویی به حقیقت بپیوندد. برای مثال کسی که به‌طور کلی خوشبین است و دیگران را انسان‌هایی خوب می‌داند و انتظار دارد از مردم برخورد خوب ببیند، احتمالاً با خوشرویی با مردم برخورد می‌کند و در نتیجه از آن‌ها برخورد خوب و خوش‌اخلاقی می‌بیند. یا کسی که خود را خوش شانس می‌داند، بیشتر در رقابت‌های مختلف شرکت می‌کند و در نتیجه، احتمال برنده شدنهایش بیشتر می‌شود.


درس ۱۱: پیش گویی خود تحقق بخش چیست؟
۱۵+ ۱۵-من خوب من