مراقبه برگ‌های پاییزی با صدای سارا

برای حضور در لحظه، از بین بردن اضطراب و افزایش تمرکز با اجرای سارا - زمان: ۹ دقیقه


مراقبه برگ‌های پاییزی با صدای سارا
۱۵+ ۱۵-من خوب من