مردی که درختان را پر از شکوفه می کرد با صدای امید زندگانی

برگرفته از افسانه های قدیمی ژاپن


مردی که درختان را پر از شکوفه می کرد با صدای امید زندگانی
۱۵+ ۱۵-من خوب من