تکنیک تنفس ۴ - ۷ - ۸

این تکنیک، ذهن و بدن شما را برای آرامش و یا خواب آماده می کند. مانند تصویر ۴ ثانیه از دماغ دم بگیرید، ۷ ثانیه نگه دارید و ۸ ثانیه بازدم را از دهان خارج کنید.
این کار را ۵ بار تکرار کنید تا آماده یک خواب عمیق شوید.


من خوب من