تکنیک تنفس ۴ - ۷ - ۷

این تکنیک، ذهن و بدن شما را برای آرامش و یا خواب آماده می کند. مانند تصویر ۴ ثانیه از دماغ دم بگیرید، ۷ ثانیه نگه دارید و ۷ ثانیه بازدم را از دهان خارج کنید.


من خوب من